Alla inlägg av Lerberget2

Nytt pris från Riksnet.

Idag fick vi detta besked från Riksnet.
”Jag har kollat närmre på hur många kunder vi har inom lerberget och kommit fram till att vi har 87st aktiva tjänster.
Detta innebär att samtliga kunder i föreningen ska faktureras 225kr/mån ink.moms.
Vi har nu korrigerat detta för samtliga kunder, och kommer från 2015-05-01 att fakturera det aktuella priset.”

/Styrelsen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas medlemmarna i

ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2

Till ordinarie årsstämma 2015.

TID TISDAGEN DEN 24 MARS 2015 KL 19.00
PLATS LERBERGETS KYRKA – STORA SALEN

DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötets behöriga utlysande

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av ordförande för stämman

§ 5 Val av sekreterare för stämman

§ 6 Val av två justeringsmän/-kvinnor tillika rösträknare

§ 7 Förvaltningsberättelse för 2014

§ 8 Revisionsberättelse för 2014

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse

§10 Inkomna motioner

§11 Styrelsens förslag till budget 2015

§12 Val av tre styrelseledamöter på två år

§13 Val av en styrelsesuppleanter på ett år

§14 Val av ordförande på ett år

§15 Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år

§16 Val av valberedning

§17 Övriga frågor

§18 Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll

§19 Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 mars 2015 – Betesvägen 62.

Förvaltningsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för 2015 kommer att finnas på mötet, samt på vår hemsida. Protokoll från stämman kommer att finnas på samfällighetens hemsida. Den som önskar ett eget exemplar av dessa handlingar ombedes kontakta sekreteraren Karna Winqvist.

Samtliga skall känna till sin fastighetsbeteckning vid närvarokontrollen. Nya medlemmar ombedes medtaga lagfart.

Välkomna!
ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
STYRELSEN

Information om bommen Betesvägen/Plöjargränd.

Östra Lerbergets samfällighet nr2 har fått tillstånd av Höganäs kommun att låsa bommen. Bommen låses på prov för att se vilka effekter det ger ur trafiksäkerhetssynpunkt. Lennart Andersson på Teknik- och fastighetsförvaltningen har godkänt detta.

Bommen låses 1/1 2015.
Nycklar finns att kvittera ut på Plöjargränd 57 mot en depositionsavgift på 200kr. En nyckel per fastighet finns att tillgå i dagsläget.
Om ni får problem med bommen kontakta någon av våra förvaltare. Roger Lilja vill dock ej bli störd från Fredagar kl 16.00 till Måndag Kl 08.00
vid dessa tider får ni kontakta Kristofer Eriksson.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Östra Lerbergets samfällighet nr2

Radgarag & Parkeringsplatser

Vi har problem med att antalet parkeringsplatser inte räcker till vid radgaragen på Betesvägen resp Sädesvägen och ber alla med radgarage att sätta in bilarna i garaget.

Många använder garagen till förråd och t.o.m. verkstäder. Detta ökar risken för inbrott. Finns det något av värde lockar det tjuvar. Garagen är varken tänkta för eller konstruerade för något annat än att ha bilen i.

Vi uppmanar därför alla med radgarage att:
– Använd garagen till uppställning av bil. Lagra inget som kan vara stöldbegärligt i garaget.
– Kontrollera att låsanordningen fungerar. Om inte kontakta förvaltaren, så åtgärdar vi problemet. Vi vill att ni meddelar förvaltaren snarast så att vi kan göra en samlad insats.

/Styrelsen.

Angående olägenheten av fordonstrafik på Plöjargränd.

Många av våra medlemmar har uppmärksammat att Plöjargränd används som genomfartsled av våra intilliggande samfälligheter. Tyvärr har kommunen förbjudit oss att låsa bommen på Betesvägen/Plöjargränd men vi fortsätter att arbeta med att få den låst. Behöver ni hjälp med något eller har några frågor angående detta står kommuntjänsteman KG Lind till er tjänst. Höganäs kommun äger nämligen den berörda marken. Ni kan nå honom på tel 070590154.

/Styrelsen.

VIKTIG INFORMATION.

Om ni mot förmodan skulle få problem med fibern i er fastighet så har ni att
gå tillväga på följande sätt:

Vid fel på Internet : KONTAKTA RIXNET

Vid fel på TV: KONTAKTA ALFAVISION

Vid eventuellt fel inne i fastigheten, är det fastighetsägaren som står för kostnaden.
Ligger det eventuella felet utanför fastigheten, belastas samfälligheten för denna kostnad .

Hälsningar
STYRELSEN

Skrivelse till kommunen.

Styrelsen arbetar med en skrivelse till kommunen där vi kommer att försöka få med berörda samfälligheter på att låsa bommen.
Om det går vår väg så hoppas vi att bommen snart kommer att vara låst och att vi därmed slipper en stor del av genomfartstrafiken på Plöjargränd.

/Styrelsen.

Bommen är nu upplåst igen.

På begäran av kommunen är nu bommen upplåst igen detta p.g.a att Ö.Lerberget samfällighet 5 ej vill att bommen skall vara låst.
Det samma gäller bommen som Ö.Lerberget samfällighet 1 äger. Den har varit låst en länger tid men är nu upplåst.
Vi kommer att jobba för att få den låst igen alternativt flytta bommen så vi utan förbehåll kan hålla den låst.
Skrivelsen från kommunen kan ni hitta här.
Styrelsen.