Nytt pris för mediakonverter.

Priset för att få en ny mediakonverter installerad är nu 2718 kr.
Priset har gått upp med 1218 kr pga. att vi inte kan köpa den förra modellen längre och då måste man byta ut Tv-delen samtidigt som man installerar konverter för bredband. Om ni vill ha en installerad så sätter ni in 2718 kr på samfälligheten bankgiro 5629-0810. Skriv namn och gatuadress så vi kan se vem pengarna kommer ifrån. När vår kassör ser att ni har satt in pengarna kommer installatör kontakta er och avtala tid för installation av den nya mediakonvertern.

/Styrelsen

Kallelse till extramöte.

Vi kallar samtliga 90 medlemsfastigheter som innehar radgarage.
Det är dax att byta garageportar, då de allra flesta är angripna av rost.
En del portar är svåra att stänga och låsa.
Vi har skaffat hem offerter som vi vill diskutera på mötet.
Det är viktigt att så många som möjligt kommer till detta möte,
då vi skall ta beslut i denna fråga.

Tid Onsdag den 15 juni 2016 kl 19:00.
Plats Lerbergsskolans Matssal.

Styrelsen.

ÅRSMÖTE 17 MARS 2016

ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
Lerbergets kyrka – stora salen kl. 19.00

§1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna.
§2 Mötets behöriga utlysande
Ok.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§4 Val av ordförande för stämman
Bertil Ziegler
§5 Val av sekreterare för stämman
Karna Winqvist
§6 Val av två justerare tillika rösträknare
Johan Majlove, Plöjargränd 15 och Daniel Gräns, Plöjargränd 9.
16st fastighetsägare/röster finns med på mötet.
§7 Förvaltningsberättelse för 2014
Se Förvaltningsberättelse för år 2015.
§8 Revisionsberättelse för 2015
Mats Ohlsson läser upp revisionsberättelse.
Revisionsberättelse godkändes.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
Ja.
§10 Inkomna motioner
Ingemar Nilsson, Betesvägen 82 har skickat in en angående bommen Betesvägen/Plöjargränd och den ökade trafiken utanför hans fastighet.
Diskussion förs om hur vi i samfälligheten kan arbeta vidare med frågan kring hur vi skapar trygghet på gränderna inne på området. Samfällighet nr1
sägs ha fått ok från kommunen att låsa bommar på deras område. Borde då inte vi kunna få fler bommar samt lås på dem? Styrelsen ska arbeta
för detta.
§11 Styrelsens förslag till budget 2015
Genomgång av budget.
Budget 2016 godkändes.
§12 Val av tre styrelseledamöter på två år
Sittande: Roland Karlsson, Roger Lilja och Karna Winqvist
§13 Val av en styrelsesuppleant på ett år
Åsa Lindberg
§14 Val av ordförande på ett år
Bertil Ziegler
§15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år
Revisorer Mats Ohlsson och Anette Carlsson
Revisorssuppleant Peter Johansson
§16 Valberedning
Beslutar att inte ha någon valberedning framöver. Sittande styrelse tar besluten.
§17 Diskussion – Byta garageportar
De medlemmar som närvarade på årsmötet är positiva till byte av garageportar. KE kollar upp offerter.
Styrelsen återkommer sedan till medlemmarna.

§18 Övriga frågor
Fastighetsägare till Plöjargränd 66 önskar ta bort träd som växer nära deras fastighet.
Styrelsen positiva till detta men ber fastighetsägaren kontakta kommunen innan så allt är ok.
En grupp startar för att behandla frågan om gemensamma städdagar då medlemmarna vill minska årsavgiften.
I denna grupp ingår: Åsa Lindberg, Betesvägen 66 & Patrik Larsson, Plöjargränd 53 & Annia Majlove, Plöjargränd 15
Behövs det en policy kring hur medlemmarna använder elen i radgaragen?
Snöröjning, hur sköts denna? Medlemmar klagar på hur den skötts under året.
Diskussion kring fibern och Riksnet. RK förklarar att avtalet är löpande och att det inte i dagsläget är omförhandlat.
§19 Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll
29/3 finns protokollet finns på hemsidan; www.lerberget2.se
§20 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse.

En kopia på undertecknat orginalprotokoll hittar ni här.

Ny modell av mediakonverter

Mediakonverter för att kunna få bredband från Riksnet som förreningen köpte in när vi startade upp vårt fibernät har nu tagit slut. Vi håller nu på att testa en ny modell av konverter. Denna är dock dyrare än den gamla modellen. Ni som nu beställer konverter för bredband kan räkna med att kostnaden kommer att öka en hel del då man måste byta Tv-delen samtidigt. Vi vet ej vad priset blir så det får vi återkomma med. Testperioden kommer att pågå i två veckor och efter det kan vi börja installera den nya modellen av konverter om allt går som det skall.

Styrelsen.

Info angående P-platser.

Angående önskemålet att få flera parkeringsplatser på Betesvägens södra del.
Kommunens tjänsteman K.G Lind menar att detta inte är aktuellt.
Vi får istället samma arbete utfört som på Skördevägen.
Alltså nya cykelbanor, promenadstråk och nya träd på västra delen av Betesvägen.
Styrelsen vill också passa på att önska alla våra medlemmar i samfälligheten
en god jul och ett gott nytt år.

/Styrelsen.

Nytt pris från Riksnet.

Idag fick vi detta besked från Riksnet.
”Jag har kollat närmre på hur många kunder vi har inom lerberget och kommit fram till att vi har 87st aktiva tjänster.
Detta innebär att samtliga kunder i föreningen ska faktureras 225kr/mån ink.moms.
Vi har nu korrigerat detta för samtliga kunder, och kommer från 2015-05-01 att fakturera det aktuella priset.”

/Styrelsen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas medlemmarna i

ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2

Till ordinarie årsstämma 2015.

TID TISDAGEN DEN 24 MARS 2015 KL 19.00
PLATS LERBERGETS KYRKA – STORA SALEN

DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötets behöriga utlysande

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av ordförande för stämman

§ 5 Val av sekreterare för stämman

§ 6 Val av två justeringsmän/-kvinnor tillika rösträknare

§ 7 Förvaltningsberättelse för 2014

§ 8 Revisionsberättelse för 2014

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse

§10 Inkomna motioner

§11 Styrelsens förslag till budget 2015

§12 Val av tre styrelseledamöter på två år

§13 Val av en styrelsesuppleanter på ett år

§14 Val av ordförande på ett år

§15 Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år

§16 Val av valberedning

§17 Övriga frågor

§18 Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll

§19 Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 mars 2015 – Betesvägen 62.

Förvaltningsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för 2015 kommer att finnas på mötet, samt på vår hemsida. Protokoll från stämman kommer att finnas på samfällighetens hemsida. Den som önskar ett eget exemplar av dessa handlingar ombedes kontakta sekreteraren Karna Winqvist.

Samtliga skall känna till sin fastighetsbeteckning vid närvarokontrollen. Nya medlemmar ombedes medtaga lagfart.

Välkomna!
ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
STYRELSEN

Information om bommen Betesvägen/Plöjargränd.

Östra Lerbergets samfällighet nr2 har fått tillstånd av Höganäs kommun att låsa bommen. Bommen låses på prov för att se vilka effekter det ger ur trafiksäkerhetssynpunkt. Lennart Andersson på Teknik- och fastighetsförvaltningen har godkänt detta.

Bommen låses 1/1 2015.
Nycklar finns att kvittera ut på Plöjargränd 57 mot en depositionsavgift på 200kr. En nyckel per fastighet finns att tillgå i dagsläget.
Om ni får problem med bommen kontakta någon av våra förvaltare. Roger Lilja vill dock ej bli störd från Fredagar kl 16.00 till Måndag Kl 08.00
vid dessa tider får ni kontakta Kristofer Eriksson.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Östra Lerbergets samfällighet nr2