KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas medlemmarna i
ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
Till ordinarie årsstämma 2012.

TID TORSDAGEN DEN 15 MARS 2012 KL 19.00
PLATS LERBERGETS KYRKA STORA SALEN

DAGORDNING
§ 1       Mötets öppnande
§ 2       Mötets behöriga utlysande
§ 3       Fastställande av dagordning
§ 4       Val av ordförande för stämman
§ 5       Val av sekreterare för stämman
§ 6       Val av två justeringsmän/-kvinnor tillika rösträknare
§ 7       Förvaltningsberättelse för 2011
§ 8       Revisionsberättelse för 2011
§ 9       Frågan om ansvarsfrihet för 2011 års styrelse
§10      Inkomna motioner
§11      Styrelsens förslag till budget 2012
§12      Val av tre styrelseledamöter  på två år
§13      Val av två styrelsesuppleanter på ett år
§14      Val av ordförande på ett år
§15      Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år
§16      A) Val av två representanter till Byaföreningen,.
            B)  Bidrag till Byaföreningen
§17      Valberedning
§18      Information  – TV/Bredband
§19      Information –  Bommen o städning
§20      Övriga frågor  
§21      Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt  
§22      Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 8 mars 2012.

Förvaltningsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för 2011 kommer att finnas på mötet. Förvaltningsberättelse kommer att finnas på anslaget på föreningens anslagstavla i Strågränd efter årsstämman. De som önskar ett eget exemplar av densamma, ombedes kontakta sekreteraren.

 Samtliga skall känna till sin fastighetsbeteckning vid närvarokontrollen. Nya medlemmar ombedes medtaga lagfart.

 ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2

                                             STYRELSEN

Enkät gällande bommen Betesvägen.

Enkätundersökningen angående bommen mellan Betesvägen och Plöjargränd föll väl ut.
Vi fick svar från 80 hushåll, varav 61 hushåll var för en låsning av bommen.
Styrelsen kommer nu att undersöka hur man rent praktiskt kan genomföra låsningen av bommen. Det fanns även ett stort intresse till att medverka i skötsel av våra gemensamma grönområden för att hålla nere vår samfällighetsavgift.

Styrelsen är tacksam för alla svar vi fick på enkäten.

Årsmöte för samfällighetsföreningen äger rum den 15 mars 2012 kl 19.00 i Lerbergets kyrka. En kallelse kommer i er brevlåda. Om någon vill lämna motion till årsmötet så lägg den i brevlådan på Betesvägen 62. Skriv ert namn och telefonnummer på motionen så vi kan kontakta er.

Vi har varit i kontakt med Riksnet som har bekräftat att vi nu är 61 hushåll som är kunder hos dem. När vi blir 62 kunder uppnår vi den andra prisnivån som ni kan läsa om i föregående inlägg. Riksnet håller på att ta fram förslag på nytt avtal med vår samfällighet och förhoppningsvis kan vi presentera detta på årsmötet.

 Styrelsen.

Bredband från Riksnet

Nu är vi 60 hushåll som tecknat avtal med Riksnet.
1-61 anslutna hushåll 317 kr per månad.
62-77 anslutna hushåll 259 kr per månad.
78-155 anslutna hushåll 225 kr per månad.
156 anslutna hushåll 158 kr per månad.
Vi behöver med andra ord två husåll till för att sänka vår månadskostnad med 58 kr per månad. Om ni vill ansluta er till Riksnet krävs det att ni får en mediakonverter installerad. Skicka ett E-postmeddelande med namn och telefonnummer till roka67@gmail.com för att beställa mediakonverter. Kostnaden för mediakonverter och installation är 1500 kr.

Välkommen till vår hemsida

Välkommen till vår hemsida.

Medlemskap är obligatoriskt och omfattar alla fastighetsägare (villor) på Sädesvägen 1-111, Betesvägen 2-98 och Plöjargränd 1-103.

Årsmöte hålls under första kvartalet varje år.
Kallelse och dagordning utsänds i god tid före mötet.
Önskar du beslut i någon fråga som ej finns på dagordningen, så måste föreningen förberedas genom att du lämnar in en motion. Namn och adress måste framgå av motionen. Därefter behandlas motionen av föreningsmötet.

Efter årsmötet utsänds räkning till samtliga fastighetsägare. Senaste datum för betalning fastställes på årsmötet och framgår av räkningen.

Se vidare under de andra informationssidorna.