KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas medlemmarna i
ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
Till ordinarie årsstämma 2013.

TID TORSDAGEN DEN 11 APRIL 2013 KL 19.00

PLATS LERBERGETS KYRKA STORA SALEN

DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets behöriga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Val av ordförande för stämman
§ 5 Val av sekreterare för stämman
§ 6 Val av två justeringsmän/-kvinnor tillika rösträknare
§ 7 Förvaltningsberättelse för 2012
§ 8 Revisionsberättelse för 2012
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för 2012 års styrelse
§10 Inkomna motioner
§11 Styrelsens förslag till budget 2013
§12 Val av två styrelseledamöter på två år
§13 Val av två styrelsesuppleanter på ett år
§14 Val av ordförande på ett år
§15 Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år
§16 Valberedning
§17 Information – Låsning av bommen Betesvägen/Plöjargränd – nyckelutdelning
§18 Information – garagerenovering
§19 Övriga frågor
§20 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt
§21 Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 mars 2013.
Förvaltningsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för 2012 kommer att finnas på mötet. Förvaltningsberättelse kommer att finnas på anslaget på föreningens anslagstavla i Strågränd efter årsstämman. De som önskar ett eget exemplar av densamma, ombedes kontakta sekreteraren Karna Winqvist.

Samtliga skall känna till sin fastighetsbeteckning vid närvarokontrollen. Nya medlemmar ombedes medtaga lagfart.

ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
STYRELSEN