KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas medlemmarna i

ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2

Till ordinarie årsstämma 2015.

TID TISDAGEN DEN 24 MARS 2015 KL 19.00
PLATS LERBERGETS KYRKA – STORA SALEN

DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötets behöriga utlysande

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av ordförande för stämman

§ 5 Val av sekreterare för stämman

§ 6 Val av två justeringsmän/-kvinnor tillika rösträknare

§ 7 Förvaltningsberättelse för 2014

§ 8 Revisionsberättelse för 2014

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse

§10 Inkomna motioner

§11 Styrelsens förslag till budget 2015

§12 Val av tre styrelseledamöter på två år

§13 Val av en styrelsesuppleanter på ett år

§14 Val av ordförande på ett år

§15 Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år

§16 Val av valberedning

§17 Övriga frågor

§18 Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll

§19 Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 mars 2015 – Betesvägen 62.

Förvaltningsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för 2015 kommer att finnas på mötet, samt på vår hemsida. Protokoll från stämman kommer att finnas på samfällighetens hemsida. Den som önskar ett eget exemplar av dessa handlingar ombedes kontakta sekreteraren Karna Winqvist.

Samtliga skall känna till sin fastighetsbeteckning vid närvarokontrollen. Nya medlemmar ombedes medtaga lagfart.

Välkomna!
ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
STYRELSEN