Information från styrelsen

Till alla medlemmar i Östra Lerbergets samfällighetsförening nr 2

Styrelsen vill härmed informera om utfallet i den omröstning gällande val av Tv och internetleverantör som pågått i föreningen.

Cirka hundra av samfällighetens medlemmar har lämnat in sina röster och av dessa fanns det endast en liten del som röstade för att bibehålla det som finns idag vilket var alternativ 1 Alfa Vision och Riksnet.
Övriga röster var jämt fördelade mellan alternativ 2- Alfa Vision och Syd Antenn och alternativ 3- Alfa Vision och Riksnet.

I samband med omröstningen fick vi många frågor och en del nya förslag.

Eftersom resultatet blev jämnt fördelat mellan alternativen 2 och 3 i valet av leverantör samt uppstått nya frågor anser styrelsen att det idagsläget inte är möjligt att ta något beslut i frågan.
Styrelsen arbetar vidare med frågan.
Under denna tid kommer Alfa Vision och Riksnet finnas kvar.

Med vänliga hälsningar STYRELSEN 2018-09-14

Nytt pris för mediakonverter.

Priset för att få en ny mediakonverter installerad är nu 2718 kr.
Priset har gått upp med 1218 kr pga. att vi inte kan köpa den förra modellen längre och då måste man byta ut Tv-delen samtidigt som man installerar konverter för bredband. Om ni vill ha en installerad så sätter ni in 2718 kr på samfälligheten bankgiro 5629-0810. Skriv namn och gatuadress så vi kan se vem pengarna kommer ifrån. När vår kassör ser att ni har satt in pengarna kommer installatör kontakta er och avtala tid för installation av den nya mediakonvertern.

/Styrelsen

Kallelse till extramöte.

Vi kallar samtliga 90 medlemsfastigheter som innehar radgarage.
Det är dax att byta garageportar, då de allra flesta är angripna av rost.
En del portar är svåra att stänga och låsa.
Vi har skaffat hem offerter som vi vill diskutera på mötet.
Det är viktigt att så många som möjligt kommer till detta möte,
då vi skall ta beslut i denna fråga.

Tid Onsdag den 15 juni 2016 kl 19:00.
Plats Lerbergsskolans Matssal.

Styrelsen.

ÅRSMÖTE 17 MARS 2016

ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
Lerbergets kyrka – stora salen kl. 19.00

§1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna.
§2 Mötets behöriga utlysande
Ok.
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§4 Val av ordförande för stämman
Bertil Ziegler
§5 Val av sekreterare för stämman
Karna Winqvist
§6 Val av två justerare tillika rösträknare
Johan Majlove, Plöjargränd 15 och Daniel Gräns, Plöjargränd 9.
16st fastighetsägare/röster finns med på mötet.
§7 Förvaltningsberättelse för 2014
Se Förvaltningsberättelse för år 2015.
§8 Revisionsberättelse för 2015
Mats Ohlsson läser upp revisionsberättelse.
Revisionsberättelse godkändes.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
Ja.
§10 Inkomna motioner
Ingemar Nilsson, Betesvägen 82 har skickat in en angående bommen Betesvägen/Plöjargränd och den ökade trafiken utanför hans fastighet.
Diskussion förs om hur vi i samfälligheten kan arbeta vidare med frågan kring hur vi skapar trygghet på gränderna inne på området. Samfällighet nr1
sägs ha fått ok från kommunen att låsa bommar på deras område. Borde då inte vi kunna få fler bommar samt lås på dem? Styrelsen ska arbeta
för detta.
§11 Styrelsens förslag till budget 2015
Genomgång av budget.
Budget 2016 godkändes.
§12 Val av tre styrelseledamöter på två år
Sittande: Roland Karlsson, Roger Lilja och Karna Winqvist
§13 Val av en styrelsesuppleant på ett år
Åsa Lindberg
§14 Val av ordförande på ett år
Bertil Ziegler
§15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år
Revisorer Mats Ohlsson och Anette Carlsson
Revisorssuppleant Peter Johansson
§16 Valberedning
Beslutar att inte ha någon valberedning framöver. Sittande styrelse tar besluten.
§17 Diskussion – Byta garageportar
De medlemmar som närvarade på årsmötet är positiva till byte av garageportar. KE kollar upp offerter.
Styrelsen återkommer sedan till medlemmarna.

§18 Övriga frågor
Fastighetsägare till Plöjargränd 66 önskar ta bort träd som växer nära deras fastighet.
Styrelsen positiva till detta men ber fastighetsägaren kontakta kommunen innan så allt är ok.
En grupp startar för att behandla frågan om gemensamma städdagar då medlemmarna vill minska årsavgiften.
I denna grupp ingår: Åsa Lindberg, Betesvägen 66 & Patrik Larsson, Plöjargränd 53 & Annia Majlove, Plöjargränd 15
Behövs det en policy kring hur medlemmarna använder elen i radgaragen?
Snöröjning, hur sköts denna? Medlemmar klagar på hur den skötts under året.
Diskussion kring fibern och Riksnet. RK förklarar att avtalet är löpande och att det inte i dagsläget är omförhandlat.
§19 Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll
29/3 finns protokollet finns på hemsidan; www.lerberget2.se
§20 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse.

En kopia på undertecknat orginalprotokoll hittar ni här.