VIKTIG INFORMATION.

Om ni mot förmodan skulle få problem med fibern i er fastighet så har ni att
gå tillväga på följande sätt:

Vid fel på Internet : KONTAKTA RIXNET

Vid fel på TV: KONTAKTA ALFAVISION

Vid eventuellt fel inne i fastigheten, är det fastighetsägaren som står för kostnaden.
Ligger det eventuella felet utanför fastigheten, belastas samfälligheten för denna kostnad .

Hälsningar
STYRELSEN

Skrivelse till kommunen.

Styrelsen arbetar med en skrivelse till kommunen där vi kommer att försöka få med berörda samfälligheter på att låsa bommen.
Om det går vår väg så hoppas vi att bommen snart kommer att vara låst och att vi därmed slipper en stor del av genomfartstrafiken på Plöjargränd.

/Styrelsen.

Bommen är nu upplåst igen.

På begäran av kommunen är nu bommen upplåst igen detta p.g.a att Ö.Lerberget samfällighet 5 ej vill att bommen skall vara låst.
Det samma gäller bommen som Ö.Lerberget samfällighet 1 äger. Den har varit låst en länger tid men är nu upplåst.
Vi kommer att jobba för att få den låst igen alternativt flytta bommen så vi utan förbehåll kan hålla den låst.
Skrivelsen från kommunen kan ni hitta här.
Styrelsen.

Bommen på Betesvägen.

Som ni nog har märkt är bommen på Betesvägen fortfarande inte låst och trafiken i gränderna är fortfarande alldeles för hög. Vi i styrelsen jobbar på att få bommen låst men det har uppkommit ett hinder som vi förhoppningsvis har löst efter nästa styrelsemöte som hålls i slutet av maj.
Styrelsen 2013-05-21.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas medlemmarna i
ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
Till ordinarie årsstämma 2013.

TID TORSDAGEN DEN 11 APRIL 2013 KL 19.00

PLATS LERBERGETS KYRKA STORA SALEN

DAGORDNING

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets behöriga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Val av ordförande för stämman
§ 5 Val av sekreterare för stämman
§ 6 Val av två justeringsmän/-kvinnor tillika rösträknare
§ 7 Förvaltningsberättelse för 2012
§ 8 Revisionsberättelse för 2012
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för 2012 års styrelse
§10 Inkomna motioner
§11 Styrelsens förslag till budget 2013
§12 Val av två styrelseledamöter på två år
§13 Val av två styrelsesuppleanter på ett år
§14 Val av ordförande på ett år
§15 Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år
§16 Valberedning
§17 Information – Låsning av bommen Betesvägen/Plöjargränd – nyckelutdelning
§18 Information – garagerenovering
§19 Övriga frågor
§20 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt
§21 Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 mars 2013.
Förvaltningsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkning för 2012 kommer att finnas på mötet. Förvaltningsberättelse kommer att finnas på anslaget på föreningens anslagstavla i Strågränd efter årsstämman. De som önskar ett eget exemplar av densamma, ombedes kontakta sekreteraren Karna Winqvist.

Samtliga skall känna till sin fastighetsbeteckning vid närvarokontrollen. Nya medlemmar ombedes medtaga lagfart.

ÖSTRA LERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NR 2
STYRELSEN

ALFA utökar programutbudet.

Vi har fått glädjande uppgifter från Alfavision.
Fr.o.m. den 4 februari kommer vi att kunna tillgå ca 230 kanaler
och basutbudet utökas med de svenska kanalerna TV 8, Kanal 9 och TV 10.
Dessutom utökas det digitala basutbudet med två HD-kanaler, nämligen SVT 1 och SVT 2.
För mer information besök Alfa’s hemsida och för att se kanalutbudet besök
Sydantenns kanalutbud.

Styrelsen.

Felaktiga uppgifter från Riksnet.

Som ni kan se i förra inlägget blev vi lovade att Riksnet skulle sänka priset för vårt bredband.
I går fick jag detta besked från Riksnet.

”Hej Roland

60st hushålls blir fakturerade idag.
I kundportalen fanns 66st ip-nummer som var aktiva i Mars när Arvid kollade upp antal aktiva hushåll.
Arvid kollade tyvärr endast i Kundportalen när han skulle bemöta Rolands fråga i mars 2012.
Gränsen ligger på 62 hushåll för en korrigering av priset.
Så här har det sett ut för hela 2012:
Januari: 61
Februari:61
Mars: 61
April: 60
Maj: 59
Juni: 59
Juli: 59
Augusti: 59
September: 58
Oktober (hittills):60

Således har Riksnet aldrig fakturerat fler än 61 hushåll men olyckligtvis när frågan dök upp så kontrollerades det mot kundportalen som endast visar vilka portar (Hushåll) som hade/har ett aktivt IP-nummer. Men därmed inte sagt att dessa blir fakturerade av Riksnet. Arvid borde således ha kollat med supporten och därmed fått korrekt antal hushåll som fakturerades.
Anledningen till varför Kundportalens antal IP-nummer inte stämde överens med antal kunder (hushåll) som faktiskt fakturerades berodde på att vissa kunder sitter med fler IP-nummer och att vissa kunder som sagt upp hade fått sin kundbild av avslutade i faktureringssystemet men inte i Kundportalen. Detta är nu givetvis korrigerat och rätt antal är just nu i skrivande stund 60st hushåll.
Jag beklagar återigen för denna felinformation och skulle gärna vilja att all kontakt tas till mig i framtiden.

Med vänlig hälsning
Shayan Rad”

Felaktiga fakturor från Riksnet.

Efter många turer med Riksnet har vi blivit lovade att nästa faktura skall få rätt pris.
Det felaktiga priset på dom föregående fakturorna kommer också att regleras på nästa faktura. Om någon inte skulle få rätt pris och avdrag för dom föregående så får ni kontakta kundtjänsten på Riksnet. Ni hittar deras kontaktuppgifter på www.riksnet.se

Styrelsen.

Glad midsommar.

Styrelsen vill börja med att önska alla medlemmar I Ö.Lerberget samf. 2 en glad midsommar.

Årsmötet har passerat där diskuterades bl.a. upprustning av lekplatser. Detta har utförts på Betesvägen med ett mycket bra resultat. Fler lekplatser står på tur.

Den planerade gemensamma vårstädningen som ej blev av blir en höststädning istället.

Fortlöpande kontakt med trädgårdsarkitekt i Höganäs har inte i skrivande stund givit något konkret, men vi fortsätter med denna diskussion .

Vi börjar också närma oss en lösning på hur vi skall hantera trafikproblemen på Plöjargränd. Bommen kommer att få en skylt med texten ”Bilfritt område” och bommen kommer att låsas. Självklart skall man kunna lossa och lasta i gränden och hantverkare, färdtjänst mm. skall ha tillträde till gränden. Medlemmar kommer att kunna få en eller fler nycklar till självkostnadspris.

Styrelsen.